اخبار نجومی
فراخوان
0

هیجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و تبادل…

0

هیجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و تبادل…

0

هیجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و تبادل…

0

کنفرانس بهاره فیزیک 22

.بیست و دومین کنفرانس بهاره ای.پی.ام روزهای 30 و 31 اردیبهشت 1394 در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار می شود http://www.astro.ipm.ir/conferences/22ndspring/

0

هیجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه ی دستاوردهای پژوهشی و تبادل…